หน่วยที่ 1 เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร

วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค23101                                                                                                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร                                                                                                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลาเรียน 16 ชั่วโมง
________________________________________
 ความคิดรวบยอดหลัก (Core Concept)
1. รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานทั้งสองเป็นรูปเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ ฐานทั้งสองอยู่บนระนาบที่ขนานกัน และด้านข้างแต่ละด้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน เรียกว่า ปริซึม
2. รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานสองฐานเป็นรูปวงกลมที่เท่ากันทุกประการและอยู่บนระนาบที่ขนานกัน และเมื่อตัดรูปเรขาคณิตสามมิตินั้นด้วยระนาบที่ขนานกับฐานแล้ว จะได้หน้าตัดเป็นวงกลมที่เท่ากัน ทุกประการกับฐานเสมอ เรียกรูปเรขาคณิตสามมิตินั้นว่า ทรงกระบอก
3. รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใดๆ มียอดแหลมที่ไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐาน และหน้าทุกหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดร่วมกันที่ยอดแหลมนั้น เรียกว่า พีระมิด
4. รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นรูปวงกลม มียอดแหลมที่ไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐาน และเส้นที่ต่อระหว่างจุดยอดและจุดใดๆ บนขอบของฐานเป็นส่วนของเส้นตรง เรียกรูปเรขาคณิตสามมิตินั้นว่า กรวย
5. รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีผิวโค้งเรียบและจุดทุกจุดบนผิวโค้งอยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งเป็นระยะเท่ากัน เรียกว่า ทรงกลม จุดคงที่นั้นเรียกว่า จุดศูนย์กลางของทรงกลม ระยะที่เท่ากันนั้นเรียกว่า รัศมีของ ทรงกลม
6. ปริมาตรของปริซึม ได้แก่ ความจุของปริซึม ซึ่งหาได้จากผลคูณของพื้นที่หน้าตัดกับความสูง
7. ปริมาตรของทรงกระบอก ได้แก่ ความจุของทรงกระบอก ซึ่งหาได้จากผลคูณของพื้นที่ของรูปวงกลมกับความสูง
8. ปริมาตรของพีระมิดได้แก่ความจุของพีระมิดซึ่งหาได้จากหนึ่งในสามของผลคูณของพื้นที่ฐานกับสูงตรง
9. ปริมาตรของกรวยได้แก่ความจุของกรวยซึ่งหาได้จากหนึ่งในสามของผลคูณของพื้นที่ฐานกับส่วนสูงของกรวย
10. ปริมาตรของทรงกลมได้แก่ความจุของทรงกลมซึ่งหาได้จากสองในสามของปริมาตรของทรงกระบอกที่มีรัศมีที่ฐานเท่ากับรัศมีของทรงกลมและมีความสูงเท่ากับความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกลม
11. พื้นที่ผิวของปริซึม ได้แก่ ผลรวมของพื้นที่ผิวทุกด้านของปริซึมนั้น
12. พื้นที่ผิวของทรงกระบอก ได้แก่ ผลรวมของพื้นที่ผิวข้างกับพื้นที่ฐานทั้งสองของทรงกระบอกนั้น

 ความเข้าใจที่คงทน (Enduring Understanding)
o สื่อสารและนำเสนอโดยการอธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลมได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
o แก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับการหาปริมาตรของปริซึมทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลมได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว
o แสดงการหาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก พร้อมทั้งให้เหตุผลได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
o มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้
o ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ โดยการสื่อสารและให้เหตุผลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: